Test 1

 • Home
 • Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością lub starszych

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością lub starszych

Osoba z niepełnosprawnością to osoba posiadająca orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Osoba starsza to osoba, która najpóźniej w dniu głosowania (13 października) ukończy 75 rok życia.

Głosowanie przez pełnomocnika/pełnomocniczkę

Pełnomocnik wyborczy to osoba, która głosuje w imieniu wyborcy.

 • Musi być wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co osoba udzielająca pełnomocnictwa, lub posiadać zaświadczenie o prawie do głosowania.
 • Może przyjąć pełnomocnictwo:
  – tylko od jednej osoby,
  – od dwóch osób, jeśli jedna z nich jest wstępnym (matka, dziadek), zstępnym (córka, wnuk), małżonkiem, bratem, siostrą lub osobą pozostającą w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 • Pełnomocnikiem/pełnomocniczką nie może być:
  – osoba wchodząca w skład obwodowej komisji wyborczej, do której przypisana jest osoba udzielająca pełnomocnictwa,
  – mąż zaufania,
  – obserwator społeczny,
  – osoba startująca w wyborach.

Wniosek o sporządzenie pełnomocnictwa składamy do Urzędu Gminy do 4 października (osobiście, pocztą lub za pomocą platformy ePUAP).

 • We wniosku podajemy:
  – imię (imiona), nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania oraz adres zamieszkania osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo,
  – wskazanie, że pełnomocnictwo dotyczy wyborów do Sejmu i Senatu, które odbywają się 13 października 2019 r.
 • Do wniosku dołączamy:
  – kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  – pisemną zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa przez osobę mającą być pełnomocnikiem wraz z podaniem jej nazwiska, imienia (imion) oraz adresu zamieszkania, a także naszego nazwiska i imienia (imion) jako udzielających pełnomocnictwa do głosowania; można wyrazić zgodę również za pośrednictwem platformy ePUAP,
  – kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeśli ta osoba nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.

Złożenie wniosku jest bezpłatne.

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy lub na jego wniosek w innym miejscu na terenie gminy.

Pamiętaj, że

możemy cofnąć udzielone pełnomocnictwo nawet w dniu wyborów, o ile pełnomocnik nie oddał wcześniej głosu w naszym imieniu.

Głosowanie korespondencyjne

Prawo do głosowania korespondencyjnego przysługuje wyborcom z niepełnosprawnością*.

Zgłaszamy zamiar głosowania korespondencyjnego komisarzowi wyborczemu (ustnie, pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej).

 • W zgłoszeniu podajemy:
  – imię (imiona), nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, PESEL,
  – oświadczenie o byciu wpisanym do rejestru wyborców w danej gminie,
  – wskazanie, że zgłoszenie dotyczy wyborów do Sejmu i Senatu, które odbywają się 13 października 2019,
  – adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy,
  – załącznik z kopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  – prośbę o nakładkę w alfabecie Braille’a (jeśli potrzebna).

Mamy na to czas do 30 września.

* Możliwość ta wyłączona jest jednak w przypadku głosowania w odrębnych obwodach głosowania, w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, a także w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania. To samo dotyczy głosowania przez pełnomocnika.

Pakiet wyborczy

Wszystkie niezbędne do oddania głosu dokumenty (w tym instrukcję głosowania korespondencyjnego) powinniśmy otrzymać do 7 października*.

* Po wysłaniu pakietu wyborczego nie możemy otrzymać zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy zwrócimy pakiet wyborczy w stanie nienaruszonym.

Jak oddać ważny głos?

Sprawdź: Jak oddać ważny głos?

Po oddaniu głosu

 • Do koperty zwrotnej wkładamy kopertę z kartami do głosowania oraz oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, zaklejamy.
 • Przesyłamy kopertę tradycyjną pocztą (nie mailem) do właściwej obwodowej komisji wyborczej. Można ją też dostarczyć osobiście w godzinach głosowania.

Udostępnij:

Kontakt

Organizatorem kampanii jest Fundacja im. Stefana Batorego

tel. 22 536 02 76

mail: zabierzglos@batory.org.pl