Test 1

 • Home
 • Organizator kampanii

Organizator kampanii

Fundacja im. Stefana Batorego jest niezależną, niedochodową organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego. Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego – społeczeństwa ludzi świadomych swoich praw i obowiązków, angażujących się w sprawy swojej społeczności lokalnej, swojego kraju i społeczności międzynarodowej.

Do priorytetowych zadań Fundacji należy:

 • poprawa jakości polskiej demokracji
  Wspieramy inicjatywy służące zwiększaniu partycypacji obywatelskiej i wzmacnianiu poczucia odpowiedzialności obywateli za wspólne dobro. Działamy na rzecz przejrzystości życia publicznego i upowszechniania społecznego nadzoru nad funkcjonowaniem instytucji publicznych. Dążymy do podniesienia poziomu debaty publicznej i „uspołecznienia” procesu formułowania i wdrażania polityk publicznych.
 • wzmacnianie roli instytucji obywatelskich w życiu publicznym
  Wspieramy rozwój organizacji i koalicji pozarządowych, działających na rzecz poprawy jakości polskiej demokracji i rozwijania współpracy międzynarodowej. Dążymy do profesjonalizacji i legitymizacji prowadzonych przez nie działań, budowy ich wiarygodności i zwiększenia skali ich oddziaływania na sferę publiczną.
 • rozwijanie współpracy i solidarności międzynarodowej
  Działamy na rzecz zbliżenia między państwami Unii Europejskiej i wschodnimi sąsiadami, przede wszystkim Ukrainą i Białorusią. Wspieramy działania sprzyjające wymianie między krajami Europy Środkowej i Wschodniej doświadczeń związanych z procesami przemian politycznych, budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i rozwiązywaniu problemów społecznych. Dążymy do zwiększenia roli polskich organizacji pozarządowych na arenie międzynarodowej.

Fundacja prowadzi też działania na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży z uboższych środowisk.

W koalicji z innymi organizacjami pozarządowymi prowadzimy ogólnopolskie kampanie społeczne zachęcające obywateli i obywatelki do świadomego i odpowiedzialnego udziału w  wyborach. Zachęcamy do korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego. Informujemy o sposobach głosowania, kompetencjach władz i o tym, jak można ubiegać się o mandat.

Od 2006 roku zorganizowaliśmy dwanaście kampanii: przed wyborami samorządowymi 2006, 2010, 2014 i 2018, przed wyborami parlamentarnymi 2007, 2011 i 2015, przed wyborami prezydenckimi 2010 i 2015 oraz przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2009, 2014 i 2019 roku.

Udostępnij:

Kontakt

Organizatorem kampanii jest Fundacja im. Stefana Batorego

tel. 22 536 02 76

mail: zabierzglos@batory.org.pl