Test 1

 • Home
 • O Sejmie i Senacie

O Sejmie i Senacie Rzeczypospolitej Polskiej

Czym zajmuje się Sejm:

 • uchwala ustawy, czyli obowiązujące w Polsce prawo: m.in. ustala zasady refundacji leków; rodzaj i wysokość podatków płaconych przez obywateli i firmy, wysokość wieku emerytalnego; podział terytorialny kraju; wiek rozpoczęcia i ukończenia obowiązkowej edukacji szkolnej; ustawy, które pomagają chronić przyrodę i walczyć ze smogiem; ustala zasady użycia polskich żołnierzy poza granicami kraju.
 • udziela wotum zaufania Radzie Ministrów
 • może odwołać ministra poprzez wyrażenie wotum nieufności
 • rozpatruje sprawozdania podległych mu urzędów: Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • wysłuchuje corocznej informacji Rzecznika Praw Obywatelskich nt. przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.
 • debatuje nad wykonaniem przez rząd ustawy budżetowej i udziela lub nie absolutorium
 • powołuje komisje śledcze
 • może wprowadzać zmiany w Konstytucji RP
 • sprawuje kontrolę nad działalnością rządu
 • powołuje – za zgodą Senatu – szefa Najwyższej Izby Kontroli i Rzecznika Praw Obywatelskich

Czym zajmuje się Senat:

 • zatwierdza uchwalane przez Sejm ustawy lub nanosi poprawki i odsyła je do ponownego rozpatrzenia
 • może przygotowywać własne projekty ustawy
 • może występować do Trybunału Konstytucyjnego w sprawach dot. zgodności prawa z Konstytucją
 • musi wyrazić zgodę na zarządzenie przez Prezydenta RP referendum ogólnokrajowego
 • ma prawo wystąpić do Sejmu z wnioskiem o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego

Udostępnij:

Kontakt

Organizatorem kampanii jest Fundacja im. Stefana Batorego

tel. 22 536 02 76

mail: zabierzglos@batory.org.pl