Test 1

 • Home
 • Głosowanie poza miejscem zameldowania

Głosowanie poza miejscem zameldowania

Jeśli chcemy zagłosować poza miejscem swojego zameldowania, mamy 3 możliwości.

Można pobrać wniosek o zaświadczeniu do głosowania

Jeśli w dniu wyborów będziemy w podróży lub nie wiemy, pod jakim dokładnie adresem będziemy przebywać 13 października, możemy głosować w dowolnym lokalu wyborczym w kraju, za granicą i na polskim statku morskim na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia składamy do 11 października w urzędzie gminy, w której jesteśmy zameldowani, wpisani do rejestru lub do spisu wyborców – możemy wnioskować pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej.
 • Zaświadczenie odbieramy osobiście lub przez upoważnioną osobę.
 • Wniosek musi zawierać nasze imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

Można dopisać się do rejestru wyborców

Jeśli nie jesteśmy zameldowani w miejscu, w którym stale zamieszkujemy, w urzędzie gminy możemy złożyć pisemny wniosek o dopisanie do rejestru wyborców.

 • Wniosek składamy całkowicie bezpłatnie, osobiście, za pomocą poczty lub przez Internet za pośrednictwem platformy ePUAP.
 • We wniosku podajemy: imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, PESEL, imię ojca, adres zameldowania.
 • Do wniosku dołączamy: kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość (np. dowód osobisty, paszport) oraz pisemną deklarację, w której podajemy swoje obywatelstwo i adres zamieszkania. Urzędnik może poprosić o przedstawienie dodatkowego dokumentu, który potwierdzi miejsce zamieszkania (np. umowa najmu mieszkania, rachunek za prąd).
 • Decyzję o dopisaniu do rejestru wyborczego powinniśmy otrzymać w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku. W razie odmowy – w ciągu 3 dni od jej doręczenia – możemy wnieść skargę do sądu, którą ten rozpatrzy również w trzydniowym terminie.

Wpis do stałego rejestru wyborców powoduje automatyczne ujęcie w spisie wyborców zarówno tych wyborów, jak i każdych kolejnych oraz referendów, przeprowadzanych na obszarze danej gminy.

Warto sprawdzić czy po dopisaniu do rejestru zostaliśmy ujęci w spisie wyborców. Mamy na to czas od 23 września do 8 października. W razie potrzeby reklamację trzeba złożyć w urzędzie gminy.

Można dopisać się do spisu wyborców

Jeśli tymczasowo przebywamy w innym mieście lub wiemy, gdzie będziemy przebywać  13 października i chcemy tam zagłosować, możemy złożyć w tamtejszym urzędzie gminy wniosek o dopisanie do spisu wyborców (tylko na te wybory). Mamy na to czas do 8 października.

 • Wniosek składamy osobiście lub wysyłamy pocztą bądź elektronicznie, korzystając z platformy ePUAP.
 • We wniosku podajemy: imię (imiona), nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania, a także adres, pod którym będziemy czasowo przebywać 13 października. Wniosek zawiera prośbę o przesłanie na podany adres e-mail powiadomienia z informacją, czy zostaliśmy dopisani do spisu. Jeśli nie otrzymamy odpowiedzi w ciągu 3 dni, trzeba skontaktować się z urzędem, np. telefonicznie.
 • Dopisanie do spisu nie jest automatyczne. Urzędnik musi rozpatrzyć wniosek.

Pamiętajmy, że

...w dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza może dopisać nas do spisu wyborców, tylko jeśli:
- mamy zaświadczenie o prawie do głosowania,
- nie ma nas w spisie wyborców, ale możemy udowodnić, że mieszkamy na stałe na terenie danego obwodu głosowania, a Urząd gminy potwierdzi, że nie dostał zawiadomienia o tym, że nie mamy prawa do głosowania albo jesteśmy już w spisie wyborców w innym obwodzie,
- mamy polskie obywatelstwo, ale na stałe mieszkamy za granicą. Możemy głosować na podstawie ważnego polskiego paszportu. W takiej sytuacji warto wziąć ze sobą również dokument, który potwierdzi, że mieszkamy na stałe za granicą (na przykład kartę pobytu wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski),
- nie ma nas w spisie dla danego obwodu głosowania, ale jesteśmy ujęci w spisie wyborców w szpitalu, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym – jeśli opuścimy takie miejsce przed dniem wyborów. Trzeba to udowodnić, na przykład pokazując wypis ze szpitala.

Udostępnij:

Kontakt

Organizatorem kampanii jest Fundacja im. Stefana Batorego

tel. 22 536 02 76

mail: zabierzglos@batory.org.pl