Test 1

  • Home
  • W lokalu wyborczym

W lokalu wyborczym

W lokalu wyborczym spotkamy:

Członków obwodowych komisji wyborczych

Rolą obwodowych komisji wyborczych jest weryfikacja tożsamości wyborców i wydawanie kart do głosowania. Jeśli dostrzeżemy jakieś nieprawidłowości w lokalu wyborczym, powinniśmy poinformować o tym członków komisji wyborczych.

Najważniejszym z nich jest przewodniczący obwodowej komisji wyborczej. Czuwa nad zapewnieniem tajności głosowania oraz nad utrzymaniem porządku i spokoju w czasie głosowania. Ma również prawo zażądać opuszczenia lokalu wyborczego przez osoby naruszające w nim porządek i spokój.

Mężów zaufania

Do swojej roli zostali wyznaczeni przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach (lub przez osoby przez nich upoważnione). Mężowie zaufania mają uprawnienia umożliwiające im weryfikację prawidłowości procesu wyborczego. Rozpoznamy ich po identyfikatorach z ich imieniem i nazwiskiem oraz nazwą pełnionej funkcji. Osoby te mogą:

  • być obecne przy wszystkich czynnościach komisji, do której zostali wyznaczeni, np. przy przekazywaniu protokołu przez obwodową komisję wyborczą,
  • być obecne w lokalu wyborczym w czasie przygotowania do głosowania, głosowania, ustalania wyników głosowania i sporządzania protokołu,
  • wnosić do protokołu uwagi, z wymienieniem konkretnych zarzutów,
  • być obecne przy przewożeniu i przekazywaniu protokołu do właściwej komisji wyborczej wyższego stopnia.

Obserwatorów społecznych

Są wyznaczani do danej komisji wyborczej przez stowarzyszenia i fundacje, do których celów statutowych należy troska o demokrację, prawa obywatelskie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Podobnie jak mężowie zaufania mogą oni być obecni podczas czynności komisji, do której zostali wyznaczeni, jak również mogą być obecni w lokalu wyborczym w czasie przygotowania do głosowania, głosowania, ustalania wyników głosowania i sporządzania protokołu. W odróżnieniu jednak od mężów zaufania obserwatorzy społeczni nie mogą wnosić do protokołu uwag oraz nie mają uprawnień do uczestniczenia przy przewożeniu i przekazywaniu protokołu do właściwej komisji wyborczej wyższego stopnia.

Międzynarodowych obserwatorów wyborów

Będą w lokalu wyborczym, jeżeli zostaną zaproszeni przez Państwową Komisję Wyborczą po uprzednim porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych. Ich zadaniem jest obserwowanie przebiegu wyborów oraz pracy organów wyborczych. Obserwatorzy posiadają te same uprawnienia, co mężowie zaufania, z wyjątkiem prawa do wnoszenia uwag do protokołów.

Udostępnij:

Kontakt

Organizatorem kampanii jest koalicja organizacji pozarządowych,
którą koordynuje Fundacja im. Stefana Batorego

tel. 22 536 02 62

mail: lepiejwybierz@batory.org.pl