Test 1

 • Home
 • Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością lub starszych

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością lub starszych

Osoba z niepełnosprawnością to osoba posiadająca orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Osoba starsza to osoba, która najpóźniej w dniu głosowania (26 maja) ukończy 75 rok życia.

Głosowanie przez pełnomocnika/pełnomocniczkę

Pełnomocnik wyborczy/Pełnomocniczka wyborcza to osoba, która głosuje w imieniu wyborcy

 • Musi być wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co osoba udzielająca pełnomocnictwa lub posiadać zaświadczenie o prawie do głosowania.
 • Może przyjąć pełnomocnictwo:
  – tylko od jednej osoby,
  – od dwóch osób, jeśli jedna z nich jest wstępnym (matka, dziadek), zstępnym (córka, wnuk), małżonkiem, bratem, siostrą lub osobą pozostającą w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 • Pełnomocnikiem/pełnomocniczką nie może być:
  – osoba wchodząca w skład obwodowej komisji wyborczej, do której przypisana jest osoba udzielająca pełnomocnictwa,
  – mąż zaufania,
  – obserwator społeczny,
  – startujący w wyborach kandydat/kandydatka.

Wniosek o sporządzenie pełnomocnictwa składamy do Urzędu Gminy do 17 maja (osobiście, pocztą lub za pomocą platformy ePUAP)

 • We wniosku podajemy:
  – imię (imiona), nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania oraz adres zamieszkania osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo,
  – wskazanie, że pełnomocnictwo dotyczy wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbywają się 26 maja 2019 r.
 • Do wniosku dołączamy:
  – kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  – pisemną zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa przez osobę mającą być pełnomocnikiem wraz z podaniem jej nazwiska, imienia (imion) oraz adresu zamieszkania, a także naszego nazwiska i imienia (imion) jako udzielających pełnomocnictwa do głosowania; można wyrazić zgodę również za pośrednictwem platformy ePUAP,
  – kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeśli ta osoba nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.

Złożenie wniosku jest całkowicie bezpłatne.

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy lub na jego/jej wniosek w innym miejscu na terenie gminy.

Pamiętajmy, że...

możemy cofnąć udzielone pełnomocnictwo nawet w dniu wyborów, o ile pełnomocnik nie oddał wcześniej głosu w naszym imieniu.

Głosowanie korespondencyjne

Prawo do głosowania korespondencyjnego przysługuje wyborcom z niepełnosprawnością*.

Zgłaszamy zamiar głosowania korespondencyjnego komisarzowi wyborczemu (ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej)

 • W zgłoszeniu podajemy:
  – imię (imiona), nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, PESEL,
  – oświadczenie o wpisaniu Cię do rejestru wyborców w danej gminie,
  – wskazanie, że zgłoszenie dotyczy wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbywają się 26 maja 2019 r.,
  – adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy,
  – załącznik z kopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  – prośbę o nakładkę w alfabecie Braille'a (jeśli potrzebna).

Mamy na to czas do 13 maja

* Możliwość ta wyłączona jest jednak w przypadku głosowania w odrębnych obwodach głosowania, w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, a także w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania. To samo dotyczy głosowania przez pełnomocnika.

Pakiet wyborczy

Wszystkie niezbędne do oddania głosu dokumenty (w tym instrukcję głosowania korespondencyjnego) powinniśmy otrzymać do 20 maja*.

* Po wysłaniu pakietu wyborczego nie możemy otrzymać zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy zwrócimy pakiet wyborczy w stanie nienaruszonym.

Jak oddać ważny głos?

Sprawdź: Jak oddać ważny głos?

Po oddaniu głosu

 • Wkładamy do koperty zwrotnej kopertę z kartą lub kartami do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, zaklejamy.
 • Przesyłamy kopertę jedynie tradycyjną pocztą (nie mailem) do właściwej obwodowej komisji wyborczej. Można ją też dostarczyć osobiście w godzinach głosowania.

Udostępnij:

Kontakt

Organizatorem kampanii jest koalicja organizacji pozarządowych,
którą koordynuje Fundacja im. Stefana Batorego

tel. 22 536 02 62

mail: lepiejwybierz@batory.org.pl