Test 1

  • Home
  • Jak przeliczane są głosy wyborcze?

Jak przeliczane są głosy wyborcze?

1

Krok 1. W podziale mandatów uwzględnia się wyłącznie listy kandydatów tych komitetów wyborczych, które otrzymały co najmniej 5% ważnych głosów w skali kraju. Jest to tzw. próg wyborczy.

2

Krok 2. Ile mandatów otrzymają uprawnione komitety wyborcze? Liczbę głosów ważnych oddanych łącznie na listy kandydatów każdego z komitetów wyborczych dzieli się kolejno przez: 1, 2, 3, 4 i kolejne liczby.

3

Krok 3. Takie działanie jest kontynuowane do momentu, w którym z otrzymanych, w ten sposób, ilorazów można uszeregować 52 liczby (to liczba posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w Polsce, z zastrzeżeniem sytuacji, w której nie dojdzie do opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię na początku kadencji 2019–2024).

4

Krok 4. Każdemu komitetowi wyborczemu – w skali kraju – przyznaje się tyle mandatów, ile spośród ustalonego w powyższy sposób szeregu ilorazów przypada mu kolejno największych liczb.

Po ustaleniu, ile mandatów przypada poszczególnym komitetom, dzielone są one między poszczególne listy kandydatów danego komitetu. Odrębnie dla każdego komitetu, kolejno w każdym okręgu wyborczym wykonuje się następujące działanie.

5

Krok 5. Najpierw mnoży się liczbę ważnych głosów oddanych na listy komitetu w danym okręgu przez liczbę mandatów, które przypadają mu we wszystkich okręgach.

6

Krok 6. Następnie wynik otrzymany w ten sposób dzieli się przez liczbę wszystkich ważnych głosów, które zdobył komitet we wszystkich okręgach wyborczych. Liczbę uzyskanych mandatów wyznacza zasadniczo liczba, która znajdzie się przed przecinkiem.

Mandaty, które przypadają danej liście, uzyskują kandydaci w kolejności otrzymanej liczby głosów. Jeżeli z posłów/posłanek wybranych w danym regionie z konkretnego komitetu ktoś musi zrezygnować z mandatu (np. poseł zostałby ministrem), wówczas mandat przypada kolejnej osobie z listy.

Udostępnij:

Kontakt

Organizatorem kampanii jest koalicja organizacji pozarządowych,
którą koordynuje Fundacja im. Stefana Batorego

tel. 22 536 02 62

mail: lepiejwybierz@batory.org.pl