Test 1

  • Home
  • Głosowanie za granicą

Głosowanie za granicą

Na potrzeby wyborów do Parlamentu Europejskiego zostaną utworzone* obwody głosowania za granicą i nie tylko w obrębie Unii Europejskiej. Wykaz obwodów do głosowania znajdziemy:

we wszystkich polskich placówkach dyplomatycznych i konsularnych

delegaturach Krajowego Biura Wyborczego

na stronie internetowej Państwowej Komisji wyborczej www.pkw.gov.pl

Sprawdź, gdzie możesz zagłosować za granicą:
https://berlin.msz.gov.pl/resource/47702992-ba0f-4939-af11-f339d16e2165:JCR

* Warunkiem utworzenia obwodu jest co najmniej 15 wyborców oraz możliwość przekazania wyników głosowania niezwłocznie po jego zakończeniu do właściwej komisji wyborczej – wchodzą one w skład okręgu wyborczego właściwego dla dzielnicy Śródmieście w Warszawie.

Za granicą możemy zagłosować na trzy sposoby:

Na podstawie uzyskanego w kraju zaświadczenia.
Sprawdź: Głosowanie poza miejscem zameldowania.

Możemy dopisać się do spisu wyborców prowadzonego przez konsula w kraju, w którym zamierzamy głosować.

  • Zgłoszenie przekazujemy ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej – link do platformy internetowej, gdzie wyborca przebywający za granicą może dopisać się do spisu wyborców: https://ewybory.msz.gov.pl/
  • W zgłoszeniu podajemy: imię (imiona), nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, PESEL, oznaczenie miejsca pobytu za granicą, numer ważnego polskiego paszportu, a także miejsce i datę jego wydania; jeśli przebywamy za granicą czasowo, podajemy również miejsce, w którym jesteśmy wpisani do rejestru wyborców.
  • Obywatele Unii Europejskiej, niebędący obywatelami polskimi, podają w zgłoszeniu numer innego ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość, a także miejsce i datę jego wydania.

Mamy na to czas do 23 maja.

Zobacz: więcej o warunkach głosowania za granicą

Możemy dopisać się do spisu wyborców w przypadku głosowania na polskim statku morskim*.

We wniosku podajemy: nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL lub numer ważnego polskiego paszportu, adres stałego zamieszkania w kraju (adres, pod którym jesteśmy ujęci w rejestrze wyborców) lub adres zamieszkania za granicą (w odniesieniu do obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą).

* Chyba że posiadamy zaświadczenie o prawie do głosowania, wówczas dopisywanie się do spisu wyborców na statku nie jest potrzebne.

Mamy na to czas do 23 maja.

Udostępnij:

Kontakt

Organizatorem kampanii jest koalicja organizacji pozarządowych,
którą koordynuje Fundacja im. Stefana Batorego

tel. 22 536 02 62

mail: lepiejwybierz@batory.org.pl