Test 1

 • Home
 • Głosowanie poza miejscem zameldowania

Głosowanie poza miejscem zameldowania

Poza miejscem zameldowania możemy zagłosować na kilka sposobów.

Dopisać się do rejestru wyborców

Jeśli nie jesteśmy zameldowani w miejscu, w którym stale zamieszkujemy, możemy złożyć w urzędzie gminy pisemny wniosek o dopisanie do rejestru wyborców.

 • Wniosek składamy całkowicie bezpłatnie, osobiście, za pomocą poczty lub przez Internet za pośrednictwem platformy ePUAP.
 • We wniosku podajemy: imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, PESEL oraz imię ojca.
 • Do wniosku dołączamy: kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość (np. dowód osobisty, paszport), pisemną deklarację, w której podajemy swoje obywatelstwo i adres zamieszkania na terytorium Polski.
 • Decyzję o dopisaniu do rejestru wyborczego powinniśmy otrzymać w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku. W razie odmowy możemy, w ciągu 3 dni od jej doręczenia, wnieść skargę do sądu, którą ten rozpatrzy również w trzydniowym terminie.

Wpis do stałego rejestru wyborców powoduje automatyczne ujęcie w spisie wyborców zarówno tych wyborów, jak i każdych kolejnych oraz referendów, przeprowadzanych na obszarze danej gminy.

 • Warto sprawdzić, czy po dopisaniu do rejestru zostaliśmy ujęci w spisie wyborców. Mamy na to czas między 6 a 20 maja. Jeśli nie, warto zgłosić reklamację w urzędzie gminy

Pamiętajmy, że...

– nie możemy składać wniosku o wpisanie do rejestru wyborców innej osoby,
– obywatele Unii Europejskiej, niebędący obywatelami polskimi, muszą złożyć wniosek o dopisanie do rejestru wyborców niezależnie od ich statusu meldunkowego,
– przepisy prawa wyborczego nie określają terminu do którego należy złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców, przy czym wójt (burmistrz, prezydent miasta) potrzebuje kilku dni na rozpatrzenie wniosku,
– zainteresowanie dopisaniem się do rejestru wyborców może być wzmożone, warto zadbać o załatwienie tej sprawy z większym wyprzedzeniem.

Dopisać się do spisu wyborców

Jeśli tymczasowo przebywamy w innym mieście lub wiemy, gdzie będziemy przebywać 26 maja i chcemy wziąć tam udział w wyborach jednorazowo, złóżmy w tamtejszym urzędzie gminy wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

 • Składamy osobiście lub wysyłamy wniosek pocztą bądź elektronicznie, korzystając z platformy ePUAP.
 • We wniosku obywatele Polski podają: imię (imiona), nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania, a także adres, pod którym będą czasowo przebywać.
 • Obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami Polski, z prawem do głosowania w tych wyborach, podają we wniosku: imię (imiona), nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania wyborcy, a także adres, pod którym będą czasowo przebywać.

Mamy na to czas do 21 maja.

Pamiętajmy, że...

Jeśli stale mieszkamy za granicą, lecz głosujemy w kraju na podstawie ważnego polskiego paszportu, możemy po prostu zgłosić się do głosowania w lokalu wyborczym w dniu wyborów – 26 maja. Obwodowa komisja wyborcza dopisze nas wtedy do spisu wyborców. Aby skorzystać z tej możliwości, musimy jednak udokumentować, że stale mieszkamy za granicą. Możemy zrobić to np. przedstawiając dowody zatrudnienia lub zameldowania za granicą. Dokumenty te nie muszą być przetłumaczone na język polski.

Pobrać wniosek o zaświadczeniu do głosowania

Jeśli w dniu wyborów będziemy w podróży lub nie wiemy, gdzie będziemy przebywać 26 maja, możemy głosować w dowolnym lokalu wyborczym w kraju i za granicą na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia składamy do 24 maja w gminie, w której jesteśmy wpisani do rejestru lub spisu wyborców (pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej).

Mamy na to czas do 24 maja 2019 r.

 • Zaświadczenie odbieramy osobiście lub przez upoważnioną osobę, która udaje się do Urzędu z naszym wnioskiem o wydanie zaświadczenia, na którym odnotowaliśmy upoważnienie (może to być jeden dokument) dla tej osoby do odbioru zaświadczenia. Wniosek musi zawierać nasze imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

Jak głosować w specjalnym obwodzie głosowania?

Sprawdź: Głosowanie w specjalnym obwodzie głosowania

Udostępnij:

Kontakt

Organizatorem kampanii jest koalicja organizacji pozarządowych,
którą koordynuje Fundacja im. Stefana Batorego

tel. 22 536 02 62

mail: lepiejwybierz@batory.org.pl