FAQ

insert image

Czy mogę zagłosować w wyborach samorządowych w miejscowości, w której nie jestem zameldowana/zameldowany?

Tak. Prawo wybierania w wyborach samorządowych nie jest powiązane z miejscem zameldowania, lecz z miejscem stałego zamieszkania. Należy jednak pamiętać o tym, że w sytuacji braku zameldowania w miejscu, w którym wyborca stale zamieszkuje, powinien on złożyć w urzędzie gminy pisemny wniosek o wpis do rejestru wyborców. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia oraz numer ewidencyjny PESEL wnioskodawcy. Do wniosku należy dołączyć kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy oraz pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Polski. Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców wydaje wójt w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku.

Jak mogę sprawdzić czy zostałem wpisany do spisu wyborców?

Spis wyborców to dokument służący do przeprowadzania głosowania w wyborach. Wpisywane są do niego osoby, którym przysługuje prawo wybierania. Sporządzany jest on na podstawie rejestru wyborców. W dniach 1 – 12 października 2018 r. każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony, czy został uwzględniony w spisie. Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy.

Gdzie mogę zagłosować? Gdzie mogę odnaleźć informację o siedzibach komisji wyborczych?

W dniu głosowania wyborcy oddają swoje głosy w lokalach wyborczych, w godzinach 7.00 – 21.00. Informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, wraz ze wskazaniem lokali obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, odnaleźć można w odpowiednim obwieszczeniu wójta (burmistrz, prezydenta miasta). Zawiera ono też informację o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika. Obwieszczenie to wójt zamieszcza również w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jakie dokumenty należy okazać komisji wyborczej, aby przystąpić do głosowania?

Przed przystąpieniem do głosowania należy okazać komisji wyborczej dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości. Nie musi być to dowód osobisty. Dokumentem stwierdzającym tożsamość jest też przykładowo paszport lub prawo jazdy.

Czy mogę oddać głos w miejscowości, w której czasowo przebywam?

W wyborach samorządowych nie ma możliwości głosowania w innej miejscowości niż ta, w której wyborca stale zamieszkuje. Oznacza to zatem na przykład, że wyborca, który odbywa podróż, nie może oddać głosu w miejscowości, w której czasowo przebywa.

Czy mogę zagłosować za granicą?

W celu przeprowadzenie wyborów samorządowych nie tworzy się obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą. Nie istnieje zatem możliwość oddania głosu za granicą.

Czy mój głos jest ważny mimo uczynienia na karcie do głosowania własnych dopisków?

Czynienie przez wyborcę własnych dopisków na karcie do głosowania nie wpływa na ważność oddanego głosu.

Od ilu osób mogę przyjąć pełnomocnictwo do głosowania?

Pełnomocnictwo do głosowania można zasadniczo przyjąć od jednej osoby. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest  osoba szczególnie bliska: wstępny (np. rodzice, dziadkowie), zstępny (np. dzieci, wnuki), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.